แผ่นพับ วช.

แผ่นพับ วช.
ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี่ 8 หน้า เข้าเล่มมุงหลังคา
กระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม