คู่มือนักศึกษาใหม่

คู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มอ.หาดใหญ่
เข้าเล่มแบบไสกาว/สันกาว
ปกพิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ทการ์ด 200 แกรม เคลือบ UV
เนื้อในขาวดำ กระดาษปอนด์ 80 แกรม 60 หน้า ขนาด A5